Warto?ci Sefako S.A.

to Satysfakcja klienta,
ochrona natury, kompetencja

40 lat historii

Tysi?ce wyprodukowanych
kot?ów...

Produkty i us?ugi

Oferowane
przez spó?k?

FABRYKA KOT?óW
SEFAKO S.A

Nale?y do najwi?kszych producentów kot?ów energetycznych w Polsce.
G?ównym akcjonariuszem Fabryki Kot?ów SEFAKO S.A. jest Towarzystwo Finansowe Silesia.

Zakres dzia?ania

Produkowane przez nas jednostki kot?owe znajduj? zastosowanie zarówno w energetyce zawodowej, przemys?owej, jak i w tzw. ma?ej energetyce, jakimi s? zak?ady produkcji i przetwórstwa ?ywno?ci. Oferowane przez nas ró?ne typy kot?ów opalane s? mia?em w?gla kamiennego, paliwem p?ynnym lub gazowym. W naszej ofercie znajduj? si? równie? jednostki przystosowane do spalania biomasy.

Innowacje

Spó?ka stawia na rozwój i innowacyjno??. Wraz z partnerami – jednostkami naukowymi oraz innymi przedsi?biorstwami realizuje projekty badawcze. Ich celem jest opracowanie nowych technologii, równie? z zakresu ochrony ?rodowiska. Dzi?ki tym projektom firma poszerzy swoje mo?liwo?ci produkcyjne i wejdzie na rynek z now? ofert?.

Oferta

SEFAKO S.A., oprócz kot?ów zaprojektowanych we w?asnym Biurze Projektowym, oferuje produkcj? ci?nieniowych elementów do wszelkiego rodzaju kot?ów energetycznych.

Naszym kontrahentom oferujemy:

 • opracowanie dokumentacji warsztatowej,
 • produkcj?,
 • wst?pny monta? na hali produkcyjnej,
 • dostaw? elementów na budow?,
 • monta? dostarczonych elementów na placu budowy.

Na warsztacie wykonujemy:

 • panele ?cian szczelnych,
 • parowniki,
 • przegrzewacze,
 • ekonomizery,
 • zbiorniki ci?nieniowe,
 • konstrukcje stalowe i kana?y.

Informacje

Fabryka Kot?ów SEFAKO S.A. ?ci?le wspó?pracuje z Zespo?em Szkó? Ponadgimnazjalnych w S?dziszowie. Celem partnerstwa jest wykszta?cenie uczniów Technikum Mechanicznego na wykwalifikowanych pracowników, którzy po ukończeniu edukacji b?d? mogli znale?? zatrudnienie w SEFAKO. Bo mie? dobry zawód - to mie? dobr? prac?.

AKTUALNO?CI

SEFAKO wykona kocio? dla Polimex Mostostal

23-12-2019

麦久彩票
西乌珠穆沁旗| 罗山县| 泊头市| 大化| 义马市| 深水埗区| 东平县| 余庆县| 陵水| 和平区| 武川县| 甘洛县| 封开县| 来安县| 东阿县| 乐清市| 扎囊县| 玉树县| 福海县| 玉田县| 青神县| 海口市| 花莲县| 呼图壁县| 玉溪市| 双桥区| 四会市| 任丘市| 平塘县| 广东省| 海安县| 西贡区| 浦东新区| 正定县| 长葛市| 大名县| 漠河县| 安阳市| 北碚区| 沂南县| 九江市|